ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด-3R-ประชารัฐ
2. โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและโครงการจัดการหลัก 3R ประชารัฐ
3. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
5. โครงการติดตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก ปี 2560 - 2562
6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 2562
7. โครงการสนับสนุนองค์บความรู้ด้านกฎหมายและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
8. โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ปี 2560-2562
9. กิจกรรมสร้างความเข้าใจเรื่อง pm2.5 ปี 2562
10. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2560 - 2562
11. การขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์
12. กิจกรรมการปลูกป่าและการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรให้เป็นเกษตรอินทรีย์กับกลุ่ม ทสม. ใน ตำบลพุดชา จังหวัดนครราชสีมา
13. กิจกรรมอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่ลำตะคอง
14. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
15. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก
16. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก
17. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก
18. 3. โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
19. กิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ และการรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ PM 2.5
20. โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
21. โครงการสนับสนุนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคเพื่อบริหารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 2
22. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด
23. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
24. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
25. การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
26. โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
27. 1. โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนรวมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 2. โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 3. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด