ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด-3R-ประชารัฐ
2. โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและโครงการจัดการหลัก 3R ประชารัฐ
3. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
5. โครงการติดตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก ปี 2560 - 2562
6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 2562
7. โครงการสนับสนุนองค์บความรู้ด้านกฎหมายและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
8. โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ปี 2560-2562
9. กิจกรรมสร้างความเข้าใจเรื่อง pm2.5 ปี 2562
10. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2560 - 2562
11. การขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์
12. กิจกรรมการปลูกป่าและการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรให้เป็นเกษตรอินทรีย์กับกลุ่ม ทสม. ใน ตำบลพุดชา จังหวัดนครราชสีมา